სამოქალაქო ორგანიზაციების ფინანსური გამჭვირვალობის დეკლარაციის ხელმოწერა / СSO Financial Transparency Declaration

საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები საზეიმოდ მოაწერენ ხელს სამოქალაქო ორგანიზაციების ფინანსური გამჭვრივალობის დეკლარაციას, რითიც აიღებენ ვალდებულებას პროაქტიულად გამოაქვეყნონ ინფორმაცია ორგანიზაციის შემოსავლების და დაფინანსების წყაროების, ასევე მიმდინარე საქმიანობების/პროექტების შესახებ. ინფორმაცია განთავსდება ვებგვერდზე www.cso.ge

National CSOs will mark official signing of the CSO Financial Transparency Declaration, thereby assuming responsibility for proactively publishing their incomes and funding sources, as well as ongoing projects and activities on a web-platform www.cso.ge,

Categories: